I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.medovelahudky.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1. Provozovatelem internetového obchodu www.medovelahudky.cz (dále jen prodávající) je:

Martin Klejna

IČO: 07393113
DIČ: CZ9708101766

Sídlo: Mánesova 744, 39181 Veselí nad Lužnicí

Tel: 721 808 278

Email: info@medovelahudky.cz

2. Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

II. Uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři.

2. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

3. Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží prostřednictvím sjednaného dopravce. V případě, že je ujednána platba předem na účet, zašle prodávající zálohovou fakturu a po jejím uhrazení kupujícím odešle zásilku.

III. Dodací podmínky

1. Místem plnění je místo, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky jako místo dodání zboží.

2. Za dodání zboží se považuje odeslání zboží kupujícímu na adresu, kterou uvedl v objednávce.

3. Prodávající obvykle dodá zboží do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, musí mu to neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit. To však neplatí, jsou-li splněny podmínky v bodě III. Odst. 4

4. Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší.

5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

IV. Platební podmínky

1. K cenám výrobků na stránkách internetového obchodu je připočítána cena dopravy. Cena dopravy je uvedena na webových stránkách a zobrazuje se při vyplňování objednávky.

2. Prodávající je plátcem DPH.

V. Právo kupujícího

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a nerozbalené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu uvedenou v dodacím listu. Náklady spojené s odesláním zboží hradí odběratel. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí prodávající nejpozději do 10-ti dnů zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Na těchto webových stránkách obchodu si může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy.

VI. Záruční podmínky

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně.

Osobní předání výrobku k reklamaci

Vámi zakoupené zboží můžete předat k reklamaci na adrese

Martin Klejna, Mánesova 744, 391 81 Veselí nad Lužnicí.

Doručení poštou

V případě, že budete zakoupené zboží zasílat k reklamaci poštou, zašlete tuto zásilku na adresu:

Martin Klejna, Mánesova 744, 39181 Veselí nad Lužnicí

Do zásilky přiložte průvodní dopis, který naleznete na webových stránkách obchodu.

Poté bude Vámi reklamované zboží postoupeno k posouzení a v případě uznání reklamace Vám bude zboží vyměněno, nebo Vám budou vráceny peníze.

VII. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Prodávající tímto spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi prodávajícím a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce. Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

VIII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto všeobecných obchodních podmínek a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu, Martinovi Klejnovi, Mánesova 744, 39181 Veselí nad Lužnicí, IČO: 07393113, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, adresa, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží pro splnění kupní smlouvy,

Vaše data zadaná při vyplnění objednávky budou poskytnuty pouze spediční firmě. Spediční firmě budou předány pouze potřebné údaje pro doručení zboží.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Formuláře ke stažení:

Reklamace

Odstoupeni od smlouvy